خدایا ............

 خدایا این قصه هایم را ببین باغم نوشتم

من چه کردم این چنین شد سرنوشتم

  من وآوای گرمت راشنودن ، بدین آواغم دل رازدودن

 

  ازاول کار من دلدادگی بود ، ولیکن شیوه ی تودل ربودن


    قرارعمر من برکاستن بود ، تورابرلطف وزیبایی فزودن

غم شیرین دوری برمن اموخت

سخن گفتن غزل خواندن سرودن

من و شب های غربت تا سحرگاه

چو شمعی گریه کردن ناغنودن

چه خوش باشد غم دل باتوگفتن

               وزان خوشتر امید با توبودن

/ 0 نظر / 16 بازدید